Single Product 02

MSP: 548

Trình bày: 1 túi 5 gam. Hộp 10 túi

Công thức cho 1 túi (5 gam):

 • Đảng Sâm 0,7g
 • Trần Bì 0,4g
 • Hoàng Kỳ 0,7g
 • Thăng Ma 0,4g
 • Sài Hồ 0,4g
 • Đương Qui 0,4g
 • Cam Thảo 0,2g
 • Bạch Truật 0,4g
 • Liên Nhục 0,4g
 • Ý Dĩ 0,4g
 • Tá dược vđ 5g

Trình bày: 1 túi 5 gam. Hộp 10 túi

Công thức cho 1 túi (5 gam):

 • Đảng Sâm 0,7g
 • Trần Bì 0,4g
 • Hoàng Kỳ 0,7g
 • Thăng Ma 0,4g
 • Sài Hồ 0,4g
 • Đương Qui 0,4g
 • Cam Thảo 0,2g
 • Bạch Truật 0,4g
 • Liên Nhục 0,4g
 • Ý Dĩ 0,4g
 • Tá dược vđ 5g

Trình bày: 1 túi 5 gam. Hộp 10 túi

Công thức cho 1 túi (5 gam):

 • Đảng Sâm 0,7g
 • Trần Bì 0,4g
 • Hoàng Kỳ 0,7g
 • Thăng Ma 0,4g
 • Sài Hồ 0,4g
 • Đương Qui 0,4g
 • Cam Thảo 0,2g
 • Bạch Truật 0,4g
 • Liên Nhục 0,4g
 • Ý Dĩ 0,4g
 • Tá dược vđ 5g

Trình bày: 1 túi 5 gam. Hộp 10 túi

Công thức cho 1 túi (5 gam):

 • Đảng Sâm 0,7g
 • Trần Bì 0,4g
 • Hoàng Kỳ 0,7g
 • Thăng Ma 0,4g
 • Sài Hồ 0,4g
 • Đương Qui 0,4g
 • Cam Thảo 0,2g
 • Bạch Truật 0,4g
 • Liên Nhục 0,4g
 • Ý Dĩ 0,4g
 • Tá dược vđ 5g